Krajenka, dnia 9 stycznia 2018 roku

GOS.6733.12.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2017 roku, poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu w dniu 9 stycznia 2018 roku, decyzji znak GOS.6733.12.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji obejmującej:

 

budowę sieci elektroenergetycznej nN 0,4kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi ZK2x-2P-szt. 1, szafą kablową z układem pomiarowo-rozliczeniowym SKP4-1P oraz liniami kablowymi nN 0,4kV typu NA Y2Y-J4x1500mm2 dla zasilania domów jednorodzinnych usytuowanych na dz, 350/6, 350/9 oraz 350/8 w miejscowości Wąsoszki, teren objęty decyzją: działki nr 350/6, 350/9, 350/8, 350/2, 401 Wąsoszki, obr. 0065- Krajenka, w gminie Krajenka, powiat złotowski

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wydanymi postanowieniami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.