Krajenka, dnia 14 lipca 2020 roku

GOS.6733.3.2020

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2020 roku, poz. 293),

 

zawiadamiam

 

o wydaniu w dniu 14 lipca 2020 roku, decyzji znak GOS.6733.3.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji obejmującej:

 

budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci PLAY PIL3071A składającej się ze stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości maksymalnie 64 m, wraz z szafami sterującymi, zespołem anten nadawczo-odbiorczych sektorowych i radioliniowych, urządzeniami nadawczymi oraz przyłączami energetycznymi,

na działce: obręb geodezyjny 0077 Skórka, działka nr 8124/1, gmina Krajenka, powiat złotowski.           

 

Strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wydanymi postanowieniami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500.

 

Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.