Krajenka, dnia 24 lipca 2020 roku

GOS.6730.38.2020

 

 OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j.t.Dz.U.2020.256), zawiadamiam o wydaniu decyzji (znak GOS.6730.38.2020 z dnia 24.07.2020 r.),  ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji obejmującej budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą towarzyszącą, na dz. nr ewid. 8076/26, położonej w miejscowości Krajenka, obręb 0086, w gminie Krajenka, pow. złotowski.

 

            W związku z powyższym informuję, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.