WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ W 2012 ROKU.

Na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 lit. f, g, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm. ), podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

UMORZENIE

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

Wysokość kwoty w zł

Przyczyna umorzenia

1.

Krawczyk Mirosław

Odsetki za zwłokę z tytułu podatku od środków transportowych

4374,00                

ważny interes podatnika

 

 

 

 

ROZŁOŻENIE NA RATY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

1.

Żak Waldemar

Podatek od nieruchomości z odsetkami za zwłokę

2.

Michalski Stanisław

Podatek od nieruchomości z odsetkami za zwłokę

3.

Piosik Bogusław

Podatek od nieruchomości z odsetkami za zwłokę

 

 

 

 

 

 

 

 

ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

1.

Łukasik Waldemar

Podatek od nieruchomości z odsetkami za zwłokę

 

 

 

 

POMOC PUBLICZNA DE MINIMIS

ODROCZENIE TERMINÓW PŁATNOŚCI

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

1.

Terlikowski Kazimierz

Łączne zobowiązanie podatkowe  z odsetkami za zwłokę

2.

Mucha Krzysztof

Podatek rolny z odsetkami za zwłokę

3.

Klejna Krzysztof

Podatek rolny

 

 

 

 

 

 

 

 

ZWOLNIENIE Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

(podmioty rozpoczynające i prowadzące działalność gospodarczą)

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

1.

Nowakowska  Angelika

2.

Gniot Elżbieta

3.

Weistock Jadwiga

 

 

 

 

Krajenka, dnia 23 maja 2013 roku

Burmistrz

Gminy i Miasta Krajenka

Stefan Kitela