Załącznik do uchwały  nr XXXIX /286/2014

                                                                                             Rady Miejskiej w Krajence

                                                                                             z dnia 25 czerwca 2014 roku

 

                                                               

TARYFA

ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANE ŚCIEKÓW

Obowiązująca od 1 sierpnia 2014r. do 31 lipca 2015r.

 

Tabela A    Cena i stawka opłaty dotycząca zaopatrzenia w wodę.

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfa                      nowa netto

Taryfa                      nowa brutto

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek usług

 

0

1

2

3

4

1

Grupa

cena wody  [zł/m3]

4,00

4,32

stawka opłaty abonamentowej  [zł/m-c]

-

-

cena wskaźnikowa  [zł/m3]

4,00

4,32

Uwaga: Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za wodę, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3

 

 

Tabela B    Cena i stawka opłaty dotycząca odprowadzania ścieków .

 

Lp.

Wyszczególnienie

Taryfa                      nowa netto

Taryfa                      nowa brutto

Taryfowa grupa odbiorców usług

Rodzaj cen i stawek usług

 

0

1

2

3

4

1

Grupa

cena usługi odprowadzania ścieków [zł/m3]

5,03

5,43

stawka opłaty abonamentowej  [zł/m-c]

-

-

cena wskaźnikowa  [zł/m3]

5,03

5,43

Uwaga: Cenę wskaźnikową należy wyliczać jako sumę rocznych należności za ścieki, wynikających z cen i stawek opłat w zł, podzieloną przez roczną wielkość sprzedaży wody w m3