WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, UMORZEŃ LUB ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY ORAZ KTÓRYM UDZIELONO POMOCY PUBLICZNEJ  W 2014 ROKU.   

 

      Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f, g, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm. ), podaję do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
w kwocie przewyższającej 500 zł, wraz ze wskazaniem
wysokości umorzonych kwot
i przyczyn umorzenia
oraz wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w okresie od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Umorzenie

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

Wysokość kwoty w zł

Przyczyna  umorzenia

1.

Gmiter Danuta

 

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

1 049,00

ważny interes podatnika

2.

Karpińska Zofia

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

837,45

ważny interes podatnika

 

 

       Odroczenie terminów płatności

Lp.

Nazwisko i imię, nazwa

Rodzaj należności

1.

Politycka Katarzyna

Zaległość z tytułu podatku od nieruchomości z odsetkami

 

 

Ulg w postaci rozłożenia spłaty na raty w 2014 roku nie udzielono.

Pomocy publicznej w zakresie odroczeń, umorzeń lub rozłożenia spłaty na raty, w 2014 roku
nie udzielono.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

 

                                                                                                                /-/ Stefan Kitela