Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym

(Dz. U.  z 2013r. poz. 594 ze zm.), zwołuję

 X sesję Rady Miejskiej w Krajence

na dzień 24 września 2015 roku, godz. 14:30.

Obrady odbędą się w Krajeńskim Ośrodku Kultury - ul. Rynek 1 w Krajence.

 

Program sesji przedstawia się następująco:

 

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów  poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.    Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta za 1 półrocze 2015 r.

7.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    Przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolskich,

2)    Nadania nazwy rondu położonemu na terenie Miasta Krajenka w gminie Krajenka,

3)    Powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników,

4)    Ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Gminy i Miasta Krajenka,

5)    Wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej „Rogownica” z siedzibą w Głubczynie,

6)    Wyrażenia woli na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Krajenka,

7)    Zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
i Miasta Krajenka,

8)    Zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok.

8.    Zapytania i wnioski radnych.

9.    Wolne głosy, informacje.

10. Zakończenie.

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  /-/ Adam Klaryński