OBWIESZCZENIE

 

Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy i Miasta Krajenka.

 

            Na podstawie art. 22 ust.1 pkt 2 i art. 50 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U z 2013 r. poz. 947 z późn. zm.) w związku z § 9 uchwały nr XXXIII/233/2013 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Krajenka (Dz. U. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 5756 z dnia 23 października 2013 r.) oraz zarządzenia Nr 109/2015 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 14 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy i Miasta Krajenka  Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

 

§ 1. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami do przeprowadzenia w dniach 2 listopada 2015 r. do 16 listopada 2015 r. obowiązkowej deratyzacji.

 

§ 2. Do obowiązków podmiotów wymienionych w §

1)    dokonanie w budynkach i pomieszczeniach naprawy wszelkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu, np. otwory w drzwiach, podłogach,

2)    usunięcie z terenu i pomieszczeń wszelkich odpadów żywnościowych, mogących stanowić pożywienie dla zwalczania gryzoni,

3)    wyłożenie trutek, na własny koszt i we własnym zakresie, na ścieżkach przemieszczenia się gryzoni i miejscach ich żerowania oraz umieszczenie napisów ostrzegawczych o treści: „UWAGA! Wyłożono trutkę o nazwie …………………. przeciw gryzoniom! Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt”,

4)    umożliwienie właściwym służbom przeprowadzenie kontroli dotyczącej sposobu i skuteczności działań w zakresie deratyzacji.

 

§ 3. Gryzonie i inne zwierzęta padłe w czasie deratyzacji oraz znalezione po jej przeprowadzeniu powinny być usunięte przez podmioty zobowiązane do przeprowadzenia deratyzacji.

 

§ 4. Obowiązkowej deratyzacji podlegają: obiekty mieszkalne i użytkowe, zabudowania gospodarcze, sklepy, warsztaty, zakłady usługowe, urzędy, instytucje, przedsiębiorstwa, zakłady, sieć kanalizacyjna i ciepłownicza oraz w uzasadnionych przypadkach także tereny ogólnodostępne.

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

 

Krajenka, dnia 14 października 2015 r.