Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym

(Dz. U.  z 2015r. poz. 1515 ze zm.),

zwołuję XVI sesję Rady Miejskiej w Krajence

na dzień 31 marca 2016 roku, godz. 14:30.

Obrady odbędą się w Krajeńskim Ośrodku Kultury -
ul. Rynek 1 w Krajence.

 

Program sesji przedstawia się następująco:

 

1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołów  poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4.   Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej.

5.   Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.   Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie powiatu złotowskiego, w tym Gminy i Miasta Krajenka w oparciu o Związek Międzygminny PRGOK w Pile i Związek Gmin Krajny w Złotowie.

7.   Informacja o działalności Komisariatu Policji w Krajence za 2015 rok.

8.   Informacja o działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Krajence.

9.   Sprawozdanie z działalności Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Krajence za 2015 rok.

10.       Sprawozdanie z działalności Krajeńskiego Ośrodka Kultury za 2015 rok.

11.       Sprawozdanie z działalności Komunalnego Zakładu Użyteczności Publicznej w Krajence za 2015 rok.

12.       Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2015 roku.

13.       Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)   przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Krajenka na lata 2016-2020,

2)   wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobów komunalnych,

3)   nabycia nieruchomości na mienie komunalne,

4)   zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych,

5)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Krajenka a Powiatem Złotowskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1056P Podróżna-Paruszka na odcinku Paruszka – Dolnik – Głubczyn – Augustowo – Śmiardowo Krajeńskie”,

6)   wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą i Miastem Krajenka a Powiatem Złotowskim w sprawie powołania partnerstwa na rzecz realizacji zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Pogórze”,

7)   wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia na okres 9 lat,

8)   udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła,

9)   udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie Powiatu Złotowskiego w 2016 roku”,

10)  udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup ambulansu sanitarnego dla Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie”,

11)  udzielenia pomocy finansowej samorządowi Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup stacji meteorologicznej”,

12)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2016-2025,

13)  zmiany budżetu gminy i miasta na 2016 rok.

14.       Zapytania i wnioski radnych.

15.       Wolne głosy, informacje.

16.       Zakończenie.

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                       /-/ Adam Klaryński