Krajenka, dnia 05 maja 2016 r.

 

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego  z zakresu zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2016 r.

 

            Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że na ogłoszony Zarządzeniem Nr 159/2016 z dnia 06 kwietnia 2016 r.  otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, pn. wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka, wpłynęła jedna oferta złożona przez Krajeńskie Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, 77-430 Krajenka, ul. Rynek 1.

Oferta ta spełnia wymogi formalne zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 122/2015 z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu pracy komisji konkursowej  opiniującej ofertę złożoną w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w Gminie i Mieście Krajenka.

Na realizację zadania została przyznana kwota dotacji w wysokości 2.000 zł.