Krajenka, dnia 27 lipca 2016 roku

GOS.6733.9.6.2016

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2016 roku, poz. 778)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 27 lipca 2016 roku, decyzji znak GOS.6733.9.5.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na

rozbudowie i przebudowie budynku przedszkola, zlokalizowanego na działce nr ewid. 14 obręb geodezyjny 0077- Skórka, w gminie Krajenka, powiat złotowski.

             W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Władysława Jagiełły 9 – pokój nr 11, w godzinach od 800 do 1500, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wydanymi postanowieniami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.

 Burmistrz

Gminy i Miasta Krajenka

/-/ Stefan Kitela