Krajenka, dnia 21 lutego  2017 roku

GOS.271.2.4.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa drogi w m. Czajcze”:

 

I.        Do upływu terminu składania ofert złożono cztery oferty ocenione następująco:

 

L.p.

Nazwa oferenta

liczba punktów

kryterium cena

kryterium okres gwarancji

razem

1.      

„Pol-Dróg Drawsko Pomorskie” S.A.

ul. Podmiejska 2,

78-500 Drawsko Pomorskie

46,58

40

86,58

2.      

Kowalski Budownictwo Sp.  z o.o.

ul. Dworcowa 12

88-400 Żnin

43,78

40

83,78

3.      

Roboty Drogowo – Budowlane

Jacek Karpiński

ul. Norwida 9, 77-400 Złotów

60

40

100

4.      

Konsorcjum:

1. Przedsiębiorstwo Proj-Bud Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

2. Przedsiębiorstwo El-Kajo Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 27, 85-079 Bydgoszcz

58,77

40

98,77

 

 

II.        Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

Roboty Drogowo – Budowlane

Jacek Karpiński

ul. Norwida 9, 77-400 Złotów

 

za cenę 162 026,82 zł brutto (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia sześć złotych 82/100).

Kryteriami wyboru oferty były: cena – 60 %, oraz okres gwarancji – 40 %.

Oferta uzyskała najwyższa liczbę punktów wg w/w kryteriów, jednocześnie spełniając wymagania określone w SIWZ.

Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.