Krajenka, dnia  01 marca 2017r.

 

                                                                                                   Załącznik Nr 1

                                                                                                                       do zarządzenia Nr 263/2017

                                                                                                                                     Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

                                                                                                                z dnia 01 marca 2017.r.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) i uchwały Nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.

 

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych

Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2017 roku, dotyczących zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 

I. Rodzaj zadania:

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań.

1. Zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Zadanie nr 1: Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy Krajenka będących w wieku szkolnym i pochodzących z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi z elementami programów profilaktycznych.

 

Zadanie nr 2: Organizacja pikniku rodzinnego.

 

Zadanie nr 3: Przeciwdziałanie zagrożeniom wystąpienia obciążenia chorobą alkoholową dzieci i młodzieży z gminy Krajenka poprzez udział w zajęciach i turniejach sztuk walki.

 

Zadanie nr 4: Organizacja wydarzenia artystycznego pn. „Mikołajki”.

 

Zadanie nr 5: Organizacja czasu wolnego w okresie wakacji letnich dla dzieci w wieku szkolnym z terenu gminy Krajenka.

 

2. Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadanie nr 6: Organizacja wyjazdu na III Halowe Mistrzostwa Polski w lekkoatletyce dla roczników 2005-2006 w Spale.

3. Zadanie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Zadanie nr 7: Wspieranie aktywności i integracji seniorów z terenu gminy Krajenka.

 

II. wysokość środków publicznych na realizację zadań:

Zadanie nr 1 -           20.000, 00 zł

Zadanie nr 2 -             9.500, 00 zł

Zadanie nr 3 –            4.000, 00 zł

Zadanie nr 4 –            3.000, 00 zł

Zadanie nr 5 –            2.000, 00 zł

Zadanie nr 6 –            2.000, 00 zł

Zadanie nr 7 –            2.000, 00 zł

Łączna wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań:

42.500,00 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset  złotych 00/100)

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 

Postepowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817)

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
  2. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania.
  3. Suma wysokości udziału środków własnych podmiotu występującego z wnioskiem o przyznanie dotacji, środków finansowych z innych źródeł w tym: wpłat i opłat adresatów, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków lub wkładu rzeczowego i osobowego nie może stanowić mniej niż 10 % kosztów całkowitych realizacji zadania.
  4. Koszty administracyjne – mogą stanowić do 15 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji. Koszty administracyjne oparte są na kosztach rzeczywistych i powinny być obliczone jako odpowiednia proporcja kosztów ogólnych związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

 

IV.  Termin i warunki realizacji zadania:

Zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Oferty powinny zawierać w szczególności termin i miejsce realizacji zadania publicznego, przy czym termin realizacji zadań rozpoczynać się powinien nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy i trwać najpóźniej do 31 grudnia 2017 roku.

 

Zadanie w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

Zadanie nr 1 - zadanie ma zostać zrealizowane w terminie pomiędzy 01 czerwca 2017 r. a 15 września 2017 r. Polega ono na zorganizowaniu letniego wypoczynku dla dzieci z terenu gminy Krajenka będących w wieku szkolnym i pochodzących z rodzin zagrożonych problemami alkoholowymi z elementami programów profilaktycznych.

Warunki realizacji zadania:

- organizacja zadania musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016 r., poz. 452).

- forma wypoczynku – kolonia lub obóz,

- minimalna liczba uczestników – 1 turnus - minimum 20 uczestników,

- czas trwania wypoczynku – jeden turnus minimum 14 dniowy w okresie od 01.07.2017 r. do 31.08.2017 r.,

- miejsce wypoczynku – nad morzem w Kołobrzegu,

- oferent w trakcie trwania wypoczynku zapewnia uczestnikom: transport z miasta Krajenka do miejsca wypoczynku i z powrotem, całodobową opiekę i nadzór wraz z opieką pedagogiczną i medyczną, ubezpieczenie dzieci od momentu przejęcia ich od rodziców lub opiekunów prawnych do ich ponownego przekazania rodzicom lub opiekunom prawnym, minimum 3 posiłki dziennie, napoje, realizację programu profilaktycznego dot. uzależnień od alkoholu dostosowanego do wieku uczestników oraz atrakcje dostosowane do wieku uczestników i ich możliwości fizycznych,

- oferent sporządza listę osób wytypowanych przez ogłaszającego konkurs  w terminie do dnia 30.06.2017 r., której jeden egzemplarz przekazuje niezwłocznie Zlecającemu.

- zgodnie ze sporządzoną listą oferent powiadamia rodziców uczestników o obowiązku przygotowania i wyposażenia dzieci w niezbędne rzeczy, w terminie minimum 7 dni przed planowaną datą wyjazdu na wypoczynek.

 

Zadanie nr 2 - zadanie ma zostać zrealizowane w okresie letnim tj. od dnia 08 maja 2017 r. do 31 sierpnia 2017r. Uczestniczyć w nim mają rodziny z  gminy Krajenka. Zadanie polega na zagospodarowaniu czasu wolnego poprzez zabawy i konkursy. Podczas realizacji zadania powinna zostać przekazana uczestnikom wiedza na temat zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu.

 

Zadanie 3 - zadanie ma zostać zrealizowane w okresie od  01 lipca 2017r. do 30 września 2017r. Polega ono na przeciwdziałaniu wystąpieniu obciążeń związanych z chorobą alkoholową dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka, potencjalnie zagrożonych, poprzez udział w zajęciach i turniejach sztuk walki. Oferent wskazuje propozycje związane z rodzajem zajęć i turniejów oraz liczbą uczestników.

 

Zadanie nr 4 - zadanie ma zostać zrealizowane w okresie od dnia 15 listopada 2017r. do 20 grudnia 2017r. Celem projektu jest zorganizowanie wydarzenia artystycznego pn. Mikołajki z elementami profilaktyki dla dzieci w wieku szkolnym z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową i problemem uzależnień. Projekt skierowany jest do osób z terenu gminy Krajenka.

 

Zadanie nr 5 - zadanie ma zostać zrealizowane w okresie wakacji letnich tj. od dnia 26 czerwca 2017r. do dnia 15 sierpnia 2017r.  Uczestniczyć w nim mają dzieci z rodzin z problemem uzależnień. Zadanie polega na zagospodarowaniu czasu wolnego w celu twórczego i pozytywnego rozwoju uczestników, poprzez realizowane zabawy i konkursy. Podczas realizacji zadania powinna zostać przekazana uczestnikom wiedza na temat zagrożeń wynikających z używania narkotyków oraz profilaktyka narkotykowa.

 

Umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Krajenka, a wyłonionym Oferentem będzie określać szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania (wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016r., poz. 1300).

 

 

             

V. Termin i miejsce składania ofert:

1. Oferty na realizację poszczególnych zadań należy składać za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka w nieprzekraczalnym terminie do godziny 9:00 dnia 24 marca 2017 r. (decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu). Oferta musi być złożona na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016 r., poz. 1300) – uwaga nowy wzór ! oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z dokumentami rejestrowymi: KRS, statut, uchwała), pod rygorem jej odrzucenia.

Do oferty należy dołączyć:

- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany),

- aktualne umocowanie/a osób reprezentujących oferenta,

- kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

- oferent winien przedstawić uprawnienia stosowne do wykonywanych zadań, jeśli takie są wymagane.

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i oferenta.

3. Oferta musi obejmować zadanie zgodnie z ogłoszonym konkursem, winna być sporządzona z należytą starannością.

4. Oferta powinna zawierać w szczególności termin i miejsce realizacji zadania publicznego.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferty nieczytelne, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych  lub złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

8. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątką imienną każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem. 

9. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Gminy i Miasta Krajenka i nie będą zwracane wnioskodawcy.

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę poniższe kryteria i im jednocześnie nadaje się następująca wagę:

-  możliwość realizacji zadania publicznego (od 1 do 5 pkt)

- kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu  rzeczowego zadania (od 1 do 5 pkt)

- jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizować zadanie publiczne (od 1 do 5 pkt)

- udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego (od 1 do 5 pkt)

- planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków (od 1 do 5 pkt)

- analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (od 1 do 5 pkt)

Na ocenę końcową składa się suma wszystkich punktów.

Oferty spełniajace powyższe kryteria oceniane będa przez Komisjią powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, który po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji dokona ostatecznego wyboru ofert.

2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia  17 kwietnia 2017 roku.

3. Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej do dnia 18 kwietnia 2017 roku do godziny 15.30 w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5. Zastrzega się możliwość przyznania dotacji w wysokości niższej, aniżeli wnioskowana w ofercie.

6.  Złożenie oferty konkursowej nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

7. Podpisanie umowy w sprawie realizacji zadania nastąpi w terminie do dnia 28 kwietnia 2017r. Brak podpisania umowy przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu w wymaganym terminie uważa się za wycofanie z realizacji złożonej oferty.

8. Jeżeli wysokość dotacji przyznanej w rozstrzygnięciu konkursu jest niższa aniżeli wnioskowana podmiot składający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu (korekty ofert należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, decyduje data wpływu korekty oferty).

9. Od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka  w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg  i protestów.

VII. Wysokość środków przekazanych na realizację takiego samego rodzaju zadań, jak w tytule ogłoszenia w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim nastąpiło w następującej wysokości:

- 2016 r. – 40.500, 00 zł