Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 rokuo samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446, ze zm.),zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Krajencena dzień 30 marca 2017 roku,
godz. 14:30.

Obrady odbędą się w Krajeńskim Ośrodku Kultury -
ul. Rynek 1 w Krajence.

 

Program sesji przedstawia się następująco:

1.     Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.     Ustalenie porządku obrad.

3.     Przyjęcie protokołów  poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4.     Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej.

5.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.    Informacja o działalności Komisariatu Policji w Krajence za 2016 rok.

7.    Informacja o działalności Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Krajence za 2016 rok.

8.    Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 roku.

9.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)  przejęcia przez Gminę i Miasto Krajenka zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wzdłuż dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Gminy i Miasta Krajenka,

2)  udzielenia pomocy finansowej Miastu Piła,

3)  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2017-2025,

4) zmiany uchwały budżetowej Gminy i Miasta Krajenka na 2017 rok.

10.  Zapytania i wnioski radnych.

11.  Wolne głosy, informacje.

12.  Zakończenie.

 

                                                             Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                       /-/ Adam Klaryński