OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

informuje o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla opracowywanego projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy i Miasta Krajenka”.

 

Odstąpienie następuje po dokonaniu uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu - pismo z dnia 24.05.2017 r,. znak: WOO-III.410.298.2017.PW.3 oraz z Wielkopolskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Poznaniu - pismo z dnia 04.05.2017 r., znak DN-NS.9012.619.2017.

 

Projekt dokumentu kwalifikuje się do projektów dokumentów wymienionych w art. 46 pkt 2 ustawy ooś, gdyż wyznacza ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Istnieje jednak możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Ponadto w przypadku przedmiotowego projektu dokumentu spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy oos, gdyż obszar opracowania dotyczy obszaru w granicach jednej gminy.

Z uwagi na charakter działań planowanych w ramach projektu LPR, ich lokalizację, lokalny zasięg oddziaływania głównie w fazie realizacji inwestycji, oraz fakt iż realizacja działań będzie rozłożona w czasie i przestrzeni, nie przewiduje się wystąpienia znaczącego oddziaływania na środowisko. Przewidziane w projekcie dokumentu zadania dotyczą przede wszystkim działań w obrębie zabudowy i terenów zurbanizowanych, w tym zdegradowanych, stąd ich wpływ na środowisko będzie znacznie ograniczony. Ponadto dla części zaplanowanych zadań wydano już pozwolenie na budowę bądź decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wobec powyższego projekt „Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy i Miasta Krajenka” nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.