Krajenka, dnia 30 sierpnia 2017 roku

GOS.6730.47.2017

 

 OGŁOSZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

 

 

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam o wydaniu decyzji (znak GOS.6730.47.2017 z dnia 30 sierpnia 2017 roku, w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji obejmującej rozbudowę istniejącego budynku usługowego o ogród zimowy wraz z jego przebudową na działce nr 8076/29, 8076/42 obręb geodezyjny 0086- Krajenka, gmina Krajenka, pow. złotowski.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 8:00 do 15:00, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wydanymi postanowieniami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.

 

Zgodnie z art. 49 Kodeks Postępowania Administracyjnego, zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.