GOS.6733.12.2017

 

OBWIESZCZENIE

                          BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA          

z dnia 15 listopada 2017 roku

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1073)  oraz z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 09 listopada 2017 roku, na wniosek Enea Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań Rejon Dystrybucji Wałcz z siedzibą ul. Bydgoska 122,      78-600 Wałcz, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV wraz ze złączami kablowo pomiarowymi ZK2x-2P szt. 1, szafą kablową z układem pomiarowo-rozliczeniowym SKP4-1P oraz liniami kablowymi nN  0,4 kV typu NAY2Y-J 4 x 150 mm2 dla zasilania domów jednorodzinnych usytuowanych na dz. nr 350/6, 350/9, 350/8, teren objęty wnioskiem: działki nr 350/6, 350/9, 350/8, 350/2, 401 Wąsoszki, obr. 0065- Krajenka.

 

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500.

 

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.