Krajenka, dnia 26 marca 2018 roku

GOS.6733.4.2018

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2017 roku, poz. 1073)

 

zawiadamiam

 

o wydaniu w dniu 26 marca 2018 roku, decyzji znak GOS.6733.4.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

budowa kablowej linii oświetleniowej nn 0,4 kV typu 4x25 mm2, dł. 32m wraz ze słupami oświetleniowymi o wysokości do 7,0m (2 szt.) oraz oprawami typu LED, w miejscowości Śmiardowo Kraj., działka nr ewid. 579/2, obręb geodezyjny nr 0082.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wydanymi postanowieniami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.