Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2017, poz. 1405 ze zm.), Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka podaje informację o przyjęciu przez Radę Miejską w Krajence Uchwałą nr XLI/244/18 z dnia 28 marca 2018 r. dokumentu „Program Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018-2021 z perspektywą na kolejne 4 lata”.

Do przyjętego „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Krajenka na lata 2018-2021 z perspektywą na kolejne 4 lata” załącza się uzasadnienie oraz podsumowanie.

Z przyjętym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka oraz na stronie www.bip.krajenka.pl