Załącznik

                                                                                                                            do zarządzenia nr 69/2019

                                                                                                                                             Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

                                                                                                                z dnia 29.04.2019

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KRAJENKA

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 1492), ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych

Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2019r. w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (II edycja).

 

I.                Rodzaj zadania i wysokość dochodów środków publicznych przeznaczonych              na jego realizację

 

Lp.

Nazwa zadania

Poniesione wydatki w 2018 roku

 (w zł)

Planowane wydatki  w 2019 roku

(w zł)

1.

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form spędzania wolnego czasu, zapewniających rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych, zapobiegających wykluczeniu społecznemu, propagujących ideę trzeźwego stylu życia.

10.000,00

16.000,00

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

 

1.     Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy i Miasta Krajenka, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa mieści się w obszarze objętym konkursem.

 

 

III.  Termin realizacji zadania: 1 czerwca 2019 r. - 30 września 2019 r.                

 

IV. Warunki realizacji zadania:

 

1.     Oferent nie może powierzyć realizacji zadania innemu podmiotowi.

2.     Adresatami zadania są dzieci i młodzież z terenu gminy i miasta Krajenka.

3.     Celem zadania jest organizacja zajęć będących alternatywną forma spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież, tworzenie warunków do zdrowego i trzeźwego stylu życia połączonych z realizacją treści profilaktycznych. Działania ujęte w ofercie winny mieć charakter profilaktyczno – edukacyjno – artystyczny w formie np. warsztatów, zajęć artystycznych z elementami profilaktyki, konkursów). Realizacja projektu nie powinna opierać się na organizacji imprez typu festyn, natomiast dopuszcza się ujęcie festynu jako imprezy towarzyszącej realizacji podstawowego programu profilaktycznego (warsztaty, zajęcia, konkursy).

4.     Oferent winien załączyć do oferty projekt programu zajęć; program winien uwzględniać, m.in.: harmonogram działań, przewidywane efekty, formy  i metody pracy.

5.     Zaleca się, aby podstawą zakwalifikowania grup docelowych do projektu (zadania publicznego) było stosowne oświadczenie/ zgoda na uczestnictwo podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego (nie dotyczy działań o charakterze otwartym).

6.     Oferta winna zawierać szczegółowe informacje dotyczące posiadanych zasobów kadrowych, z podaniem wykształcenia stosowne do realizowanego projektu. .

7.     Rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci zostaną objęte działaniami w ramach projektu oraz pozostali beneficjenci uczestniczący w ramach zadania publicznego winny wyrazić zgodę (oświadczenie) w zakresie związanym z realizacją zadania, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem, przekazywaniem i udostępnianiem danych osobowych osób, których te dane dotyczą, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (nie dotyczy wydarzeń o charakterze otwartym).

8.     Konieczne jest określenie w ofercie:

a)     zakładanych rezultatów zadania, ich trwałości oraz w jakim stopniu realizacja zadania przyczyni się do rozwiązywania problemu społecznego lub złagodzi jego negatywne skutki,

b)     liczbowego określenia odbiorców (beneficjentów) i działań, czasowego określenia działań: z podaniem ile miesięcy w roku, ilość dni w danym miesiącu,

9.     Osoby realizujące zadania z zakresu profilaktyki winny posiadać uprawnienia do prowadzenia zadań z zakresu profilaktyki uzależnień.

10.  Oferent winien załączyć do oferty oświadczenie stwierdzające posiadanie (lub posiadanie dostępu, najmu, użyczenia, itp) odpowiednich zasobów lokalowych niezbędnych do realizacji zadania.

11.  Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością zgodnie z zawartą umową oraz obowiązującymi standardami i przepisami w zakresie opisanym w ofercie.

12.  Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania na zasadach określonych w umowie.

 

V. Zasady powierzenia zadania i przekazania dotacji

 

1.     Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1  rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, stanowiącego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

2.     Do oferty dołącza się:

1)     aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

2)     oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

3)     oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę  o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4)     oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

5)     oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł,

6)     oświadczenie stwierdzające posiadanie (lub posiadanie dostępu, najmu, użyczenia, itp) odpowiednich zasobów lokalowych niezbędnych do realizacji zadania

7)     dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki uzależnień.

3.     Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane  w odpowiednim rejestrze lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.

4.     Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).

5.     W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność                           z oryginałem”, na każdej ze stron.

6.     W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.

7.     Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

8.     Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych w niej informacji.

9.     Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.

10.  Realizacja zadania ma formę współfinansowania zadania publicznego.

11.  Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania.

12.  Suma wysokości udziału środków własnych podmiotu występującego z wnioskiem o przyznanie dotacji, nie może stanowić mniej niż 10 % kosztów całkowitych realizacji zadania.

13.  Koszty administracyjne mogą stanowić do 15% wnioskowanej wartości wnioskowanej kwoty dotacji.

14.  W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym   w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

15.  W przypadku przyznania środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadania, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu (korekty ofert, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, decyduje data wpływu korekty oferty).

16.  Decyzja o przyznaniu środków finansowych nie jest decyzją administracyjną w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego.

17.  Od wyników konkursu można odwołać się do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej.

18.  Warunkiem przekazania środków finansowych  jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

19.  Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa wyżej.

20.  Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych  z tych środków wydatków.

21.  Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy i Miasta Krajenka, a po zakończeniu zadania złożenia sprawozdania.

                                                                                                                  

VI. Termin i miejsce składania ofert:

 

Termin składania ofert na realizację zadań upływa w dniu 20 maja 2019 r. o godz. 9:00 (decyduje data wpływu). Oferty wraz w wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej, opieczętowanej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta w Krajence  opatrzonej napisem „Konkurs ofert – przeciwdziałanie uzależnieniom  i patologiom społecznym” wraz z zaznaczeniem na kopercie nazwy oferenta.

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert.

 

 

VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 

1.     Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 27 maja 2019 r.

2.     Oferty niespełniające warunków formalnych, nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

3.     Merytorycznej oceny oferty dokona komisja konkursowa, powołana zarządzeniem  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4.     Pracą komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, wskazany przez  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

5.     Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

6.     W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie.

7.     Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 16. Nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe.

8.     Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9.     Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o następujące kryteria:

 

 

 

 

Lp.

Kryteria szczegółowe wyboru oferty

Maksymalna liczba punktów

1.

Możliwości realizacji zadania.

5

2.

Kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu                     do zakresu rzeczowego zadania.

5

3.

Jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których będą realizować zadanie.

5

4.

Udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących                 z innych źródeł na realizację zadania.

5

5.

Planowany wkład rzeczowy, osobowy (w tym świadczenia wolontaiuszy i pracę społeczną członków).

5

6.

Analiza i ocena realizacji zleconych zadań w przypadku organizacji pozarządowych i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy            z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowości oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel śodków.

5

 

Ogółem :

30

 

 

10.  Ostatecznego wyboru ofert wraz z decyzją o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka.

11.  Otwarty konkurs ofert może zostać unieważniony w przypadku, gdy:

1)     nie zostanie złożona żadna oferta;

2)     żadna ze złożonych ofert nie będzie spełniać wymogów zawartych w niniejszym ogłoszeniu.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 

1.     Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 28 maja 2019 r. i umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Krajence oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta w Krajence.

2.     Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka,  ul. Szkolna 17, tel. 67 /2639 205 wew.23.