Załącznik do zarządzenia Nr 77/2019

                                                                                                                            Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

                                                                                                                            z dnia 15 maja 2019r.

 

BURMISTRZ GMINY I MIASTA KRAJENKA

 

Na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U.
z 2019r., poz. 447
), ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018 r., poz. 2137 ze zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688), uchwały nr II/15/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok, uchwały nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie i Mieście Krajenka na rok 2019

O G Ł A S Z A

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych

Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2019 w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (III edycja)

 

1.      Nazwa zadania konkursowego:

Letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży.

2.      Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2019: 20.000zł

W roku 2018 poniesiono wydatki w wysokości 20.000zł.

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie jego realizacji

3.      Termin realizacji zadania: 21.06.2019 – 31.08.2019r.

4.      Warunki realizacji zadania:

1)      Cel zadania:

Celem zadania jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci w okresie ferii letnich poprzez organizację różnych form wypoczynku wyjazdowego, który zapewni rekreację
 i regenerację sił fizycznych i psychicznych, połączonego z  rozwijaniem kompetencji społecznych dzieci i młodzieży m.in. poprzez zajęcia socjoterapeutyczne uzupełniające całoroczną pracę z dziećmi.

2)      Odbiorcy zadania:

Adresatami zadania są dzieci i młodzież szkolna z terenu Gminy i Miasta Krajenka. Minimalna liczba uczestników 18.

3)      Warunki obligatoryjne:

a)      Wypoczynek będzie realizowany zgodnie z art. 92a, c, d, f, i, j, k, l i p ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019r. poz. 730) i rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2016r. poz. 452)

b)      Oferent realizujący zadanie powinien posiadać niezbędne warunki i doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, w tym kadrę o potwierdzonych dokumentami kwalifikacjach do prowadzenia wypoczynku do sprawowania opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz wolontariuszy.

c)      Zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2018r. poz. 405) w przypadku zatrudnienia lub podjęcia innych form współpracy w ramach działalności związanej z edukacją, wypoczynkiem organizator wypoczynku ma obowiązek sprawdzenia, czy dane zatrudnionej lub dopuszczonej do pracy osoby są zamieszczone w Rejestrze Przestępców Seksualnych.

4)      Informacje dotyczące realizacji zadania:

a)      Oferent nie może powierzyć realizacji zadania innemu podmiotowi,

b)      Rekrutacja uczestników odbywa się we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krajence, kierownikiem placówki wsparcia dziennego, pedagogami szkolnymi,

c)      Oferent musi przedstawić program zajęć z uczestnikami wypoczynku, w tym projekt programu profilaktycznego,

d)     Podstawą zakwalifikowania uczestników powinno być oświadczenie/zgoda podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego.

5)      Środki pochodzące z dotacji mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie:

a)      kosztów wyżywienia oraz zakwaterowania dzieci i młodzieży;

b)      zakupu materiałów i usług niezbędnych do realizacji programu w trakcie trwania wypoczynku;

c)      transportu uczestników.

6)      W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie 1 ofertę.

7)      Zadanie powinno być realizowane z najwyższą starannością, na zasadach określonych w umowie, której wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 29 października 2018r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057).

8)      Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 poz. 2077 ze zm

6. Tryb i kryteria oceny ofert:

 

1)      Do złożenia ofert w konkursie uprawnione są organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego odpowiednio do terytorialnego zakresu działania Gminy i Miasta Krajenka, niedziałające w celu osiągnięcia zysku oraz których działalność statutowa mieści się w obszarze objętym konkursem.

2)      Oferty niespełniające warunków formalnych, nie będą oceniane pod względem merytorycznym - kryteria oceny formalnej zostały określone w załączniku do ogłoszenia,

3)      Merytorycznej oceny oferty dokona komisja konkursowa, powołana zarządzeniem  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

4)      Pracą komisji konkursowej kieruje jej przewodniczący, wskazany przez  Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

5)      Do prac komisji konkursowej przewodniczący komisji może zaprosić z głosem doradczym osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinie, obejmującej zakres zadań publicznych, których konkurs dotyczy.

6)      W skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić przedstawiciele podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, biorących udział w konkursie.

7)      Za ofertę zaopiniowaną pozytywnie uważa się każdą, która uzyska średnią liczbę punktów powyżej 16/30 (nie wszystkie oferty zaopiniowane pozytywnie muszą uzyskać środki finansowe).

8)      Komisja konkursowa może żądać od oferentów dodatkowych wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9)      Ocena merytoryczna dokonywana jest w oparciu o kryteria określone w załączniku do niniejszego ogłoszenia,

10)  Ostatecznego wyboru ofert oraz decyzję o wysokości przyznanych środków finansowych dokonuje Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka.

 

5.      Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa  5 czerwca 2019r. o godz. 9:00 (decyduje data wpływu).Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w zaklejonej opieczętowanej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, opatrzonej napisem: „Konkurs ofert  - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym”.

 

6.      Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert:  do 14  czerwca 2019r.

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert.

 

7.      Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu: 

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca 2019 r. i umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Krajence oraz na stronie internetowej Gminy i Miasta w Krajence.

 

8.      Sposób odwołania się od rozstrzygnięć konkursu ofert:

Postępowanie  o przyznanie dotacji nie jest postępowaniem prowadzonym na podstawie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego.

Oferentowi przysługuje odwołanie do Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia opublikowania wyników konkursu
w Biuletynie Informacji Publicznej

9.      Poziom i sposób minimalnego współfinansowania zadania przez podmiot ogłaszający konkurs:

 

1)      Dofinansowanie ze środków Gminy i Miasta Krajenka nie może przekraczać 90 % całkowitych kosztów realizacji zadania,

2)      Finansowanie ze środków własnych podmiotu występującego z wnioskiem o przyznanie dotacji, nie może stanowić mniej niż 10% kosztów całkowitych realizacji zadania,

3)      koszty administracyjne mogą stanowić do 15% wartości wnioskowanej kwoty dotacji.

 

10.  Oferta oraz wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty:

1)      Oferta konkursowa winna być sporządzona na formularzu, stanowiącym załącznik nr 1  rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, stanowiącego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2057), wraz z wymaganymi załącznikami w terminie i w sposób określony w niniejszym ogłoszeniu.

2)      Do oferty dołącza się:

a)      aktualny odpis z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące
o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących;

b)      oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;

c)      oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

d)     oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki, i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;

e)      oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane
z innych źródeł,

f)       dokumenty potwierdzające kwalifikacje osób do prowadzenia działań
z zakresu profilaktyki uzależnień.

3)      Oferta i wyżej wymienione załączniki powinny być podpisane przez osoby wskazane w odpowiednim rejestrze lub innym równoważnym dokumencie, posiadające na dzień składania oferty prawo reprezentacji oferenta.

4)      Dokumenty winny być podpisane w sposób umożliwiający identyfikację osoby podpisującej (np. czytelny podpis lub parafka wraz z imienną pieczątką osoby podpisującej).

5)      W przypadku składania kopii dokumentów powinny być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez jedną z osób mających prawo do reprezentacji oferenta, na pierwszej stronie dokumentu z zastosowaniem formuły: „Za zgodność
z oryginałem”, na każdej ze stron.

6)      W przypadku udzielenia pełnomocnictwa oferta oraz załączniki mogą być podpisywane przez osoby w nim wskazane.

7)      Oferent winien przedstawić ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantując wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.

8)      Oferent odpowiada za rzetelność, poprawność i kompletność oferty oraz zawartych
w niej informacji.

9)      Terminowe złożenie poprawnej i kompletnej oferty nie jest równoznaczne
z powierzeniem realizacji zadania i przekazaniem środków finansowych.

10)  W przypadku powierzenia realizacji zadania publicznego podmiotom wymienionym
w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, które złożyły ofertę wspólną, w umowie o współfinansowanie realizacji zadania publicznego wskazane zostaną prawa i obowiązki każdej z organizacji lub podmiotów, w tym zakres ich świadczeń składających się na realizowane zadanie.

11)  W przypadku przyznania środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadania, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu (korekty ofert, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, (decyduje data wpływu korekty oferty).

12)  Warunkiem przekazania środków finansowych  jest zawarcie umowy w formie pisemnej.

13)  Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie, o której mowa wyżej.

14)  Oferent, któremu powierzono realizację zadania publicznego jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej i ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych  z tych środków wydatków.

15)  Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Gminy i Miasta Krajenka, a po zakończeniu zadania złożenia sprawozdania.

 

 

11.  Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu:

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwość przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu na rozstrzygnięcie konkursu.

 

12.  Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka, ul. Szkolna 17, tel. 67 /2639 205 wew. 34 lub 23.