Zgodnie z wymogiem określonym w art. 14 ustawy o petycjach corocznie,
w terminie do 30 czerwca, zamieszcza się informację o petycjach rozpatrzonych w roku poprzednim. Informacja ta zawiera w szczególności dane dotyczące liczby, przedmiotu i sposobu załatwienia petycji.

W 2018 roku złożono 1 petycję w sprawie wdrożenia procedur związanych z używaniem środków komunikacji elektronicznej. Odpowiedzi udzielono 21 listopada 2018 r.