OGŁOSZENIE

 

        Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 ze zmianami), Burmistrz Gminy
i Miasta Krajenka informuje o wydaniu, na wniosek Core PV Sp. z o.o., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr ew. 2/12, 2/13 obręb Dolnik, gmina Krajenka.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz
z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami właściwych organów, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, Referat Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 17 pok. nr 11.

 

 

Krajenka, dnia 24 lipca 2019 roku