Krajenka, dnia 29 lipca 2019 roku

GOS.6733.4.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2018 roku, poz. 1945),

 

zawiadamiam

 

o wydaniu w dniu 29 lipca 2019 roku, decyzji znak GOS.6733.4.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej  w rejonie ulic Polnej i Dębowej na działkach nr ewid.: 195/1, 343, 349/1, 350/1 obręb ewidencyjny Skórka, w gminie Krajenka.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wydanymi postanowieniami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.