Krajenka, dnia 2 sierpnia 2019 roku

GOS.6733.3.2019

 

 

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA

o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2096) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. 2018 roku, poz. 1945),

 

zawiadamiam

 

o wydaniu w dniu 2 sierpnia 2019 roku, decyzji znak GOS.6733.3.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:

 

dla inwestycji polegającej na budowie gazociągów  średniego ciśnienia dn 125/90/63, na działkach nr ewid.:

ü  87, 196/3, 201, 220/2, 225 obręb ewidencyjny Głubczyn,

ü  44/3, 50, 51/2, 86, 95/1, 101/9, 103/13, 103/20, 193/8, 193/9, 195/1, 343, 346/3, 346/4, 347/1, 349/1, 350/1, 353, 361, 365, 368/1, 370/2, 370/3, 371, 372, 389, 435/4, 435/35, 435/36, 435/37, 435/43, 435/54, 435/68, 435/81, 435/95, 435/96, 435/107, 435/129, 435/130, 437, 438, 439, 8154/6, 8161/1, obręb ewidencyjny Skórka,

w gminie Krajenka, powiat złotowski.

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500, strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, wydanymi postanowieniami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia lub wnieść ewentualne odwołanie od wydanej decyzji.