Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

 

na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) i uchwały Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 października 2019 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.

 

O G Ł A S Z A

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zadań własnych

Gminy i Miasta Krajenka realizowanych w 2020 roku, dotyczących:

 

I. Rodzaj zadania

Zadanie pod nazwą: „Krzewienie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Gminy Krajenka poprzez organizację i uczestnictwo w koncertach, festiwalach, przeglądach muzyczno-artystycznych, propagowanie zainteresowań muzycznych oraz podtrzymywanie tradycji orkiestry dętej poprzez jej prowadzenie”.

 

Celem zadania jest: propagowanie kultury muzycznej, nauki gry na instrumentach oraz nauki tańca wśród dzieci i młodzieży z terenu gminy Krajenka. Zwiększenie aktywności i zaangażowania młodzieży w kulturę muzyczną.

Zadanie ma zostać zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

 

Wysokość środków publicznych na realizację zadania: 45.000,00 zł. (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100)

Wysokość dotacji może ulec zmianie i ostatecznie zostanie ustalona po przyjęciu projektu budżetu na rok 2020  przez Radę Miejską w Krajence.

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich wsparcia poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania.

 

 

 

 

II. Zasady przyznawania dotacji:

 

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.)

  1. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r., poz. 688 ze zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem.
  2. Wzór oferty jest dostępny na stronie internetowej BIP Urzędu
  3. Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90 % całkowitych kosztów zadania.
  4. Suma wysokości udziału środków własnych podmiotu występującego z wnioskiem o przyznanie dotacji, środków finansowych z innych źródeł w tym: wpłat i opłat adresatów, środków finansowych z innych źródeł publicznych, pozostałych środków lub wkładu osobowego nie może stanowić mniej niż 10 % kosztów całkowitych realizacji zadania.
  5. Koszty administracyjne – mogą stanowić do 15 % wartości wnioskowanej kwoty dotacji. Koszty administracyjne oparte są na kosztach rzeczywistych i powinny być obliczone jako odpowiednia proporcja kosztów ogólnych związanych bezpośrednio z realizacją projektu.
  6. W ramach zadania oferent nie może pobierać świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania.
  7. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane przesunięcia w zakresie poszczególnych pozycji kosztów zadania. Zmiany powyżej 20 % wymagają uprzedniej, pisemnej zgody zleceniodawcy. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej w ramach realizowanego zadania. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany jest przedstawić zaktualizowaną kalkulację kosztów oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe nie wymagają aneksu do umowy.

 

III.  Termin i warunki realizacji zadania:

 

Zadanie ma zostać zrealizowane w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zakres zadania: popularyzacja kultury wśród mieszkańców gminy Krajenka, obsługa muzyczna uroczystości wiejskich, strażackich, gminnych i innych, udział w przeglądach regionalnych orkiestr dętych i strażackich, szkolenie młodych adeptów, próby aranżacyjne orkiestry, prowadzenie zespołu mażoretek.

Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad w szczególności:

Ubiegający się o przyznanie dotacji powinien między innymi:

- prowadzić próby i zajęcia poprzez uprawnionego instruktora (kapelmistrza) ,

- prowadzić ewidencję członków orkiestry oraz dziennik zajęć.

Z przyznanej dotacji mogą być pokrywane wydatki między innymi na:

- honoraria kapelmistrza i instruktorów nauki gry na instrumentach i mażoretek,

- transport członków orkiestry na uroczystości,

- zakup i utrzymanie sprzętu muzycznego,

- zakup strojów, mundurów i innych części garderoby orkiestry i zespołu mażoretek,

- zakup materiałów biurowych, napojów i wyżywienia,

- wydatki na prowadzenie księgowości,

- składki na rzecz organizacji współpracującej (np. Polski Związek Chórów i Orkiestr).

 

Umowa zawarta pomiędzy Gminą i Miastem Krajenka a wyłonionym Oferentem będzie określać szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania (wzór umowy określa Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2057).

                                                                                                                  

IV. Termin i miejsce składania ofert:

 

1. Oferty na realizację zadania należy składać za potwierdzeniem odbioru w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka w nieprzekraczalnym terminie do godziny 14:00 dnia 16 grudnia 2020 roku (decyduje data wpływu oferty potwierdzona pieczęcią wpływu). Oferta konkursowa winna być sporządzona na druku stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 roku w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r.,  poz. 2057), oraz podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta (zgodnie z dokumentami rejestrowymi: KRS, statut, uchwała), pod rygorem jej odrzucenia.

 

Do oferty należy dołączyć:

 

- aktualny odpis z rejestru, wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,

- aktualne umocowanie/a osób reprezentujących oferenta,

- umowę partnerską lub oświadczenie partnera (w przypadku składania oferty wspólnej),

- kserokopie statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania oferenta,

 

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, opatrzonej nazwą zadania i oferenta.

3. Oferta musi obejmować zadanie zgodnie z ogłoszonym konkursem, winna być sporządzona z należytą starannością.

4. Oferta powinna zawierać w szczególności termin i miejsce realizacji zadania publicznego.

5. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę(y) podpisującą(e) ofertę. Oferentowi nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.

6. Oferenci ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

7. Oferty nieczytelne, niekompletne, niespełniające wymagań formalnych  lub złożone po terminie zostaną odrzucone i nie będą poddawane ocenie merytorycznej.

8. W przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każda strona powinna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentacji oferenta. Jeżeli osoby uprawnione nie dysponują pieczątką imienną każda strona winna być podpisana pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji. Każda strona winna być również opatrzona datą potwierdzenia za zgodność z oryginałem.

9. Otwarcie ofert nastąpi przez powołaną komisję konkursową do zaopiniowania ofert. 

10. Wszystkie oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostaną w aktach Urzędu Gminy i Miasta Krajenka i nie będą zwracane wnioskodawcy.

 

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert.

 

1. Przy wyborze ofert będą brane pod uwagę poniższe kryteria:

a)  możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (od 0 do 5 pkt),

b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu

    rzeczowego zadania ( od 0 do 5 pkt),

c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent

     będzie realizować zadanie (od 0 do 5 pkt),

d) wysokość środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na

    realizację zadania publicznego ( od 1 do 5 pkt)

e)  planowany wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną

    członków ( od 0 do 5 pkt)

f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji 

  pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich

  realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz

  sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków (od 0 do 5 pkt)

Na ocenę końcową składa się suma wszystkich punktów.

Oferty spełniające powyższe kryteria oceniane będą przez Komisję powołaną przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, który po zapoznaniu się z wynikami pracy Komisji dokona ostatecznego wyboru ofert.

2.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi najpóźniej do dnia  27 grudnia 2019 roku.

3.  Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej do dnia 28 grudnia 2019 roku do godziny 15:00 w sposób zwyczajowo przyjęty.

4. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

5.  Zastrzega się możliwość przyznania dotacji w wysokości niższej, aniżeli wnioskowana w ofercie.

6.  Złożenie oferty konkursowej nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji.

7. Podpisanie umowy w sprawie realizacji zadania następuje w terminie do 31 grudnia 2019 roku. Brak podpisania umowy przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu w wymaganym terminie uważa się za wycofanie z realizacji złożonej oferty.

8. Jeżeli wysokość dotacji przyznanej w rozstrzygnięciu konkursu jest niższa aniżeli wnioskowana, podmiot składający ofertę zobowiązany jest do przedłożenia korekty zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu (korekty ofert należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, decyduje data wpływu korekty oferty). Brak przedłożenia dokumentów wskazanych w zdaniu poprzednim uważa się za wycofanie oferty. Podpisanie umowy obejmującej dane zawarte w korekcie winno nastąpić w terminie do 31grudnia 2019 roku. Brak podpisania umowy w tym terminie przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu wyłonionego w drodze konkursu uważa się za wycofanie z realizacji oferty.

9. Od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka  w sprawie wyboru oferty i udzielenia dotacji nie przysługuje prawo do składania odwołań, skarg  i protestów.

 

VI. Wysokość środków przekazanych na realizację takiego samego rodzaju zadań:

          – przyznana na 2018r. dotacja -    45.000 zł,   na 2019r. -   45.000 zł

 

VII. Przetwarzanie danych osobowych

 

1) Administratorem danych osobowych, przetwarzanych w ramach konkursu, jest Gmina i Miasto Krajenka z siedzibą w Krajence, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tradycyjnie pod adresem jak w pkt. 1 lub biuro@iodopila.pl

3) Dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którym jest przeprowadzenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy i Miasta Krajenka.

4) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przewarzane do celów archiwalnych i przechowywania przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

5) Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwia wzięcie udziału w otwartym konkursie ofert.

9) Administratorem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz.1000), przetwarzanych w związku z wykonaniem zadania publicznego, realizowanego na podstawie niniejszego konkursu ofert, jest Zleceniobiorca.

10) Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować RODO oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych, gromadzonych zarówno w wersji papierowej jak i elektronicznej, w ramach realizacji zadania publicznego, realizowanego na podstawie niniejszego konkursu ofert.