W oparciu o art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 roku, poz. 256 ze zm.), tj. w myśl zasady pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej,w nawiązaniu do obwieszczenia Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 01.12.2020 roku, o zgromadzeniu niezbędnego materiału dowodowego umożliwiającego wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie bazy handlu hurtowego produktami rolnymi na działkach o nr ewid. 77/1, 78, 79/2, 79/4, 80/1 w miejscowości Krajenka, Z uwagi na to iż liczba stron w niniejszym postępowaniu przekracza 10,  strony są powiadamiane w drodze obwieszczenia, a doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.Stroną postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wnioskodawca oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie. Przez obszar ten rozumie się: przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granic tego terenu; działki, na których w wyniku realizacji, eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia zostałyby przekroczone standardy jakości środowiska, lub działki znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia, które może wprowadzić ograniczenia w zagospodarowaniu nieruchomości, zgodnie z jej aktualnym przeznaczeniem.