RDG.6131.106.2022

Krajenka, dnia 28 czerwca 2022 roku

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka

 

Na podstawie art. 49 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 83 ust. 2 pkt 2 i art. 83 a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916),

 

 

zawiadamiam,

że dnia 27 czerwca 2022 roku na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST w Złotowie ul. Norwida 5 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na działce nr 487/2 położnej w Krajence przy ul. Złotowskiej stanowiącej współwłasność Spółdzielni Mieszkaniowej PIAST i właścicieli lokali mieszkalnych zam. ul. Złotowska nr 34 i 36 i ul. Floriańska nr 3 i 5 w Krajence.

Jednocześnie, zgodnie z art. 79 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamiam, że w dniu 13.07.2022 r. o godz. 09:00 odbędą się oględziny drzew.

Zawiadomienie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w dniu 28 czerwca 2022 roku poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Krajence i zamieszczenie na stronie bip.krajenka.pl na okres 14 dni licząc od dnia następnego po podaniu niniejszego obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. w dniach od 29.06.2022 r. do 12.07.2022 r.

Stosownie do art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, doręczenie ww. zawiadomienia uważa się za dokonane z dniem 12.07.2022 r.

 

 

Stefan Kitela

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka