Komunikat dla zarządców nieruchomości

Urząd Gminy i Miasta Krajenka przypomina zarządcom nieruchomości o obowiązku składania informacji o wysokości stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych w budynkach nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na terenie gminy Krajenka.

Z dniem 1 stycznia 2008 roku wszedł w życie przepis art.4a znowelizowanej ustawy z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego
( Dz. U z 2007r. Nr 173, poz. 1218), zgodnie z którym gmina ma obowiązek publikowania w wojewódzkim dzienniku urzędowym co roku, do końca kwartału roku następnego, zbiorczych danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na jej obszarze lub części.

Jednocześnie przepis art.186a ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
( Dz. U. z 2004r. Nr 261,poz.2603), który wszedł w życie również z dniem 1 stycznia 2008 roku, nałożył na właścicieli budynków mieszkalnych i zarządców nieruchomości obowiązek przekazywania gminom informacji dotyczących stawek czynszów najmu lokali mieszkalnych położonych w tych nieruchomościach, w powiązaniu z lokalizacją, wiekiem budynku i jego stanu technicznego oraz powierzchnią użytkową lokalu i jego standardem, wynikającym z zawartych umów najmu. Zgodnie z art.188 ust.1 tejże ustawy zarządca nieruchomości niewypełniający w/w obowiązków podlega odpowiedzialności zawodowej.

Niepubliczny zasób mieszkaniowy stanowią lokale mieszkalne, które nie wchodzą w skład mieszkaniowego zasobu gminy, nie stanowią własność innych jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych tych jednostek, Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 27 grudnia 2007 roku w sprawie określenia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze gminy lub jego części ( Dz. U. Nr 250, poz. 1873) wymienione wyżej podmioty mają obowiązek przekazywania gminom danych dotyczących wysokości stawek czynszu za okresy półroczne każdego roku kalendarzowego. Powinny być one przekazywane:

- za pierwsze półrocze – do 31 lipca,

- za drugie półrocze – do 31 stycznia roku następnego.

Wzór zestawienia, z którego mogą korzystać właściciele nieruchomości i zarządcy znajduje się w załączniku do niniejszego komunikatu.

Zestawienia, o których mowa wyżej należy składać w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka ul. Wł. Jagiełły 9, 77-430 Krajenka, Tel 67 2639204

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK  

Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Dąbrowa Chełmińska

a) I półrocze

 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 

Powierzchnia lokalu

 

 Standard lokalu

 

 Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

 

 

 do 1918 r.

 

 1919-45

 

 1946-1970

 

 1971-2002

 

 po 2002 r.

 

 

 zły*

 

 dobry

 

 zły

 

 dobry

 

 zły

 

 dobry

 

 zły

 

 dobry

 

 zły

 

 dobry

 

poniżej 40 m2

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 m2 do 60 m2

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,45

 

 

 

 

 

 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 60 m2 do 80 m2

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,45

 

 

 

 

 

 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 80 m2

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) II półrocze

 

Stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu

 

Powierzchnia lokalu

 

 Standard lokalu

 

 Budynek wybudowany w latach, przy uwzględnieniu jego stanu technicznego

 

 

 do 1918 r.

 

 1919-45

 

 1946-1970

 

 1971-2002

 

 po 2002 r.

 

 

 zły*

 

 dobry

 

 zły

 

 dobry

 

 zły

 

 dobry

 

 zły

 

 dobry

 

 zły

 

 dobry

 

poniżej 40 m2

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 m2 do 60 m2

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,45

 

 

 

 

 

 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 60 m2 do 80 m2

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2,45

 

 

 

 

 

 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

powyżej 80 m2

 

 A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A -        standard wysoki (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania oraz korzystna lokalizacja budynku)

B -        standard średni (wyposażenie w instalację centralnego ogrzewania, ale niekorzystna lokalizacja budynku lub brak instalacji centralnego ogrzewania)

C -        standard niski (brak instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej)

* -         budynek wymaga remontu

1)**       stawka czynszu najniższa; średnia z najniższych stawek w przypadku większej liczby stawek

2)         stawka czynszu najwyższa; średnia z najwyższych stawek w przypadku większej liczby stawek