Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym

(Dz. U.  z 2013r. poz. 594 ze zm.), zwołuję

 VIII sesję Rady Miejskiej w Krajence

na dzień 25 czerwca 2015 roku, godz. 14:30.

Obrady odbędą się w Krajeńskim Ośrodku Kultury - ul. Rynek 1 w Krajence.

 

Program sesji przedstawia się następująco:

1.    Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.    Ustalenie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołów  poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4.    Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzedniej sesji Rady Miejskiej.

5.    Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6.    Sprawozdanie z działalności Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy i Miasta Krajenka w roku 2014.

7.    Sprawozdanie merytoryczne Krajeńskiego Ośrodka Kultury za rok 2014.

8.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2014 rok i innych dokumentów oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1)    zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za 2014 rok,

2)    udzielenia absolutorium dla Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka za 2014 rok.

9.    Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w następujących sprawach:

1)    Zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawek diet oraz ustanowienia zasad na jakich przysługują one przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych,

2)    Zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania,

3)    Udzielenia dotacji z budżetu Gminy i Miasta Krajenka na prace renowacyjno-konserwatorskie,

4)    Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Głubczyn dla działek nr 6/74, 6/75, 6/76, 6/77, 6/46, 6/47, 6/48, 6/49, 6/60, 6/61, 6/62, 6/63,

5)     Uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ul. Szkolnej i ul. Młyńskiej w miejscowości Krajenka, gmina Krajenka,

6)     Określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Krajenka oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków,

7)    Wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 maja 2015 r., KN-I.4131.1.190.2015.19,

8)    Zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, obowiązujących na terenie gminy i miasta Krajenka,

9)    Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2015-2025,

10) Zmiany budżetu gminy i miasta na 2015 rok.

10. Zapytania i wnioski radnych.

11. Wolne głosy, informacje.

12. Zakończenie.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                  /-/ Adam Klaryński