OGŁOSZENIE

 

        Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami), Burmistrz Gminy
i Miasta Krajenka informuje o wydaniu, na wniosek Gminy i Miasta Krajenka, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulic Dworcowej, Grochowskiego, i 30-go Stycznia w Krajence.

Zainteresowane osoby mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz
z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, Referat Gospodarki Komunalnej, Zamówień Publicznych i Ochrony Środowiska, ul. Szkolna 17 pok. nr 11.

 

 

Krajenka, dnia 23 września 2016 roku