Strona internetowa prowadzonego postępowania https://miniportal.uzp.gov.pl/

 

 

Bezpośredni link do strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/136b097e-ffef-4b43-baa6-bcfe1db8f

201