OGŁOSZENIE

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórce, ul. Złotowska 4, 64-917 Skórka dla którego organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Krajenka.

 

1.       Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.).

2.       Oferty kandydatów przystępujących do konkursu powinny zawierać: uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórce, a także pozostałe dokumenty, wskazane w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkle ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.), tj.:

1)      życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informacje o:

- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela, albo

- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo

- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem,

2)      oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

- imię (imiona) i nazwisko,

- datę i miejsce urodzenia,

- obywatelstwo,

- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

3)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 1: świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia;

4)      poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia jednolitych studiów magisterskich lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

5)      w przypadku cudzoziemca - poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia:

- dokumentu potwierdzającą znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672), lub

-  dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

-  dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

6)      poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia  funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 289 ze zm.);

10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji dokumentach organów bezpieczeństwa państwa w latach 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 342) - w przypadku kandydata urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.

11)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

12)   poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

13)   w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenia, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) lub karą dyscyplinarną o której mowa w art. 276 ust.1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 ze zm.),

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,

15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych, w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

3.       Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem (imionami), nazwiskiem, adresem zamieszkania kandydata i numerem telefonu kandydata oraz dopiskiem „Oferta na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórce” w terminie do 12 kwietnia 2023 r. do godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu) w pokoju nr 2 Urzędu Gminy i Miasta Krajenka, ul. Szkolna 17, 77-430 Krajenka.

4.       Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Skórce przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka.

5.       O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

                                                                                                                            

 

Burmistrz

Gminy i Miasta Krajenka

      /-/ Stefan Kitela