OGŁOSZENIE

Na podstawie § 11 ust. 5 uchwały Nr XLIV/258/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Krajenka, Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka podaje do publicznej wiadomości wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu przez przyszłego najemcę.

 

Wykaz lokali mieszkalnych przeznaczonych do remontu przez przyszłego najemcę      z dnia 07.08.2018 r.

Lp.

adres lokalu

pow.

lokalu (m2)

struktura lokalu

zakres prac remontowych

szacunko-wy koszt remontu

termin oglądania lokalu

termin składania wniosków

1.

Krajenka

ul. Wł. Jagiełły 2/2

36,02

pokój,

pokój z aneksem kuchennym,

łazienka,

korytarz

- prace przygotowawcze,

- remont ścian i sufitów,

- remont podłóg w pokojach,

- instalacja elektryczna ,

- instalacja sanitarna,

- posadzka, łazienka,

- wymiana drzwi

36.000 zł

od 07.08.2018do 21.08.2018

do 21.08.2018

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że od 07 sierpnia 2018 r. rozpoczyna się nabór osób chętnych do zawarcia umowy na wykonanie remontu kapitalnego lokalu mieszkalnego położonego w Krajence przy ul. Wł. Jagiełły 2/2 na koszt własny przyszłego najemcy.

 

1.     Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o przydział lokalu mieszkalnego można składać od 07 sierpnia 2018 r.   do 21 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka, pok. nr 18 wraz z pisemnym wskazaniem lokalu umieszczonego w publicznym wykazie lokali przeznaczonych do remontu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres ostatnich sześciu miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

 

2.     Zakres prac remontowych:

Z kosztorysem inwestorskim remontu lokalu mieszkalnego położonego w Krajence przy ul. Wł. Jagiełły 2/2 zawierającym opis i zakres prac remontowych,  można się zapoznać w Urzędzie Gminy i Miasta Krajenka w pok. nr 18 lub w siedzibie KZUP w Krajence przy ul. Wł. Jagiełły 26 a.

 

3.     Kryteria wyboru osób:

Zgodnie z zapisami uchwały Nr XLIV/258/2018 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały  Nr X/66/2015 Rady Miejskiej w Krajence

 

 

 

 

 

z dnia 24 września 2015 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy i Miasta Krajenka.

 

4.     Zakwalifikowana osoba zawiera umowę na remont lokalu mieszkalnego we własnym zakresie i na własny koszt. Po zakończeniu remontu i po protokolarnym odbiorze robót zawiera się umowę najmu na czas nieoznaczony.

Nakłady poniesione w związku z realizacją umowy na remont lokalu oprócz kosztów armatury sanitarnej, będą rozliczane w przyszłych opłatach czynszu za wynajmowany lokal mieszkalny.

 

5.     Lokal można oglądać w terminie wskazanym w ogłoszeniu po uprzednim uzgodnieniu z KZUP w Krajence (tel. 67 263 85 83).

 

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

                       / - / Stefan Kitela