UCHWAŁA Nr IX/42/03

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 25 kwietnia 2003 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Krajenka - dla terenu zabudowy jednorodzinnej i komunikacji

 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku o zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412, Nr 111, poz. 1279, ze zmianami: z 2000 r. Nr 12poz. 136, Nr 109, poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100, poz. 1085, Nr 115, poz. 1229, Nr 154, poz. 1804, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 113, poz. 984, Nr 130, poz. 1112) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j. t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zmianami: z 2002 r. Dz.U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806), rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka, zwany dalej planem.

2. Plan obejmuje obszar działek o numerach: 100/10, 100/11, 100/12, 100/19 i 100/18 położonych w Skórce przy ul. Pocztowej, oznaczony na rysunku planu w skali 1:1000, zwanym dalej rysunkiem, stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2. 1. Na obszarze objętym planem wyznacza się:

  1)  teren zabudowy jednorodzinnej - oznaczony na rysunku Mj,

  2)  teren komunikacji - oznaczony na rysunku K.

2. Teren o którym mowa w ust. 1 pkt 2 stanowi przestrzeń do realizacji liniowych urządzeń infrastruktury technicznej.

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

§ 3. Dla terenu zabudowy jednorodzinnej Mj ustala się następujące warunki zabudowy, zagospodarowania i podziału:

  1)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym obowiązującą i nieprzekraczalnymi liniami zabudowy,

  2)  na działce może być realizowany jeden obiekt kubaturowy; budynek mieszkalny (ewentualne funkcje gospodarczo-garażowe winny być włączone w bryłę budynku mieszkalnego),

  3)  wysokość budynku mieszkalnego nie może przekroczyć 2 kondygnacji (druga w stromym dachu), maksymalna wysokość budynku mieszkalnego do9,0 m od poziomu terenu,

  4)  budynek mieszkalny należy realizować z dachem stromym, symetrycznym dwu lub czterospadowym o kącie pochylenia połaci:

a)  dla budynku jednokondygnacyjnego min. 20°,

b)  dla budynku dwukondygnacyjnego min. 35 °,

  5)  lokalizacja budynku mieszkalnego w przeważającej części elewacji w obowiązującej linii zabudowy, przy dachu dwuspadowym kalenicą równolegle do drogi,

  6)  tereny biologicznie czynne - trwale pokryte roślinnością winny stanowić min.20% całkowitej powierzchni działki,

  7)  wyznaczono 5 działek,

  8)  na każdej działce należy zapewnić min. 2 miejsca postojowe.

§ 5. Dla terenu komunikacji ustala się dla drogi dojazdowej (publicznej) K o jednej jezdni dwupasowej:

a)  szerokość w liniach rozgraniczających - 10-12,0 m,

b)  szerokość pasa ruchu - 2,5 m.

§ 6. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  obowiązujące linie zabudowy,

  2)  nieprzekraczalne linie zabudowy,

  3)  linie rozgraniczające tereny,

  4)  linie podziału wewnętrznego.

§ 7. Ustala się następujące zasady funkcjonowania infrastruktury technicznej:

  1)  zasilanie w energię elektryczną z istniejącego systemu elektroenergetycznego,

  2)  zaopatrzenie w wodę z wiejskiej sieci wodociągowej wsi Skórka,

  3)  odprowadzenie ścieków bytowych:

a)  tymczasowo (do 2015 roku) do szczelnych zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych zgodnie z rysunkiem zmiany planu lub w innym miejscu z zachowaniem przepisów szczególnych w tym zakresie, ścieki będą wywożone na stację zlewną oczyszczalni ścieków w Krajence,

b)  docelowo do projektowanego kolektora sanitarnego.

  4)  gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach i wywóz na zorganizowane wysypisko śmieci,

  5)  ogrzewanie obiektów lokalne paliwem ekologicznym (np.: energią elektryczną, gazem lub paliwami płynnymi).

PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 8. Ustala się dla terenu objętego planem 30% stawkę, służącą naliczeniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Krajence.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK

WIEŚ SKÓRKA GMINA KRAJENKA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI

(grafikę pominięto)