UCHWAŁA Nr VIII/47/07

RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 18 maja 2007 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w gminie Krajenka

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591; z 2002 roku Dz.U. Nr 23 poz. 220, Dz.U. Nr 62 poz. 558, Dz.U. Nr 113 poz. 984, Dz.U. Nr 153 poz. 1271, Dz.U. Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku, Dz.U. Nr 80 poz. 717, Dz.U. Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Dz.U. Nr 116 poz. 1203; z 2005 roku Dz.U. Nr 172 poz. 1441, Dz.U. Nr 175 poz. 1457: z 2006 roku Dz.U. Nr 17 poz. 128, Dz.U. Nr 181 poz. 1337) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717, z 2004 roku Dz.U. Nr 6 poz. 41, Dz.U. Nr 141 poz. 1492; z 2005 roku, Dz.U. Nr 113 poz. 954, Dz.U. Nr 130 poz. 1087, Dz.U. Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku Dz.U. Nr 45 poz. 319, Dz.U. Nr 225 poz. 1635) Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka, zwany dalej planem, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Krajenka (uchwała Rady Miejskiej w Krajence Nr 15/2000) z dnia 27 czerwca 2000 roku).

2. Granice obszaru objętego planem obejmują działki nr 106/2, 106/3, 106/4, 106/5 i 106/6 oraz oznaczone są na rysunku planu w skali 1:1000, zwanym dalej rysunkiem.

3. Integralnymi częściami uchwały są:

  1)  rysunek planu, o którym mowa w ust. 2, stanowiący załącznik Nr 1 do uchwały,

  2)  rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej oraz o zasadach ich finansowania, stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

  1)  maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć linię ograniczającą teren przeznaczony pod zabudowę; obszar pomiędzy granicą działki, a tą linią jest terenem wyłączonym z zabudowy;

  2)  zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej - należy przez to rozumieć budynek mieszkalny o nie więcej niż dwóch lokalach mieszkalnych albo jednym lokalu mieszkalnym i lokalu użytkowym o powierzchni do 30% powierzchni całkowitej budynku,

  3)  usługach (lokalizowanych na działkach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej), należy przez to rozumieć w szczególności:

a)  działalność związaną z prowadzeniem interesów (prawniczą, rachunkowość, doradztwo, projektowanie w zakresie architektury, inżynierii, informatyki itp.)

b)  ochronę zdrowia: gabinety lekarskie, stomatologiczne, rehabilitacyjne, zabiegowe, masażu itp.

§ 3. Dla obszaru objętego planem ustala się następujące przeznaczenie terenu:

  1)  teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - oznaczony na rysunku MN,

  2)  teren drogi wewnętrznej - oznaczony na rysunku KDW.

§ 4. Obowiązują określone na rysunku:

  1)  linie rozgraniczające tereny o różnych funkcjach;

  2)  maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

  3)  linie podziału wewnętrznego.

§ 5. 1. Na terenie objętym planem nie występują:

  1)  tereny górnicze, narażone na niebezpieczeństwo powodzi wymagające ustalenia granic i sposobów zagospodarowania;

  2)  obszary przestrzeni publicznej.

2. Na obszarze objętym planem nie ustala się:

  1)  szczegółowych zasad i warunków scaleń i podziału nieruchomości,

  2)  szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakazu zabudowy,

  3)  sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 6. Na terenie objętym planem ustala się zasady ochrony środowiska poprzez:

  1)  wyposażenie terenów przeznaczonych pod zabudowę w zbiorowe zaopatrzenie w wodę i docelowo w zbiorowy odbiór ścieków komunalnych;

  2)  zorganizowany system odbioru odpadów;

  3)  ochronę przed hałasem i wibracjami przez zakaz lokalizacji wśród zabudowy mieszkaniowej funkcji usługowych wywołujących hałas powyżej poziomów dopuszczalnych dla zabudowy mieszkaniowej;

  4)  zakaz prowadzenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko dla których wymagane jest sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

§ 7. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków:

  1)  na obszarze inwestycji zlokalizowane są stanowiska archeologiczne objęte ochroną konserwatorską;

  2)  dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego ustala się obowiązek uzgadniania z Wielkopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków prac ziemnych związanych z zabudowaniem lub zagospodarowaniem terenu w celu ustalenia obowiązującego inwestora zakresu badań archeologicznych.

§ 8. 1. Dla zachowania ładu przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN ustala się:

  1)  podstawowym przeznaczeniem jest zabudowa jednorodzinna, dopuszczalna funkcja usługowa;

  2)  prawo do realizacji na działce maksimum dwóch budynków: mieszkalnego i gospodarczo - garażowego, budynek garażowy może być zintegrowany z budynkiem mieszkalnym;

  3)  dopuszcza się na każdej działce lokalizację usług pod warunkiem, że maksymalna powierzchnia przeznaczona pod ww. funkcję nie przekroczy 30% powierzchni całkowitej budynku;

  4)  zabudowa może być realizowana na terenie ograniczonym maksymalnymi nieprzekraczalnymi liniami zabudowy, określonymi na rysunku;

  5)  budynki należy realizować z dachem stromym dwu lub wielospadowym o kącie pochylenia połaci:

a)  dla budynku mieszkalnego od 30° do 45°;

b)  dla budynku gospodarczo-garażowego od 20° do 30°,

  6)  dla budynku mieszkalnego ustala się wysokość do 2 kondygnacji nadziemnych i do 9,0 m od poziomu terenu, dla budynku gospodarczo - garażowego wysokość 1 kondygnacji nadziemnej;

  7)  obszar wyłączony z zabudowy może być zabudowany, po przebudowaniu lub skablowaniu linii napowietrznej średniego napięcia, tak aby spełniała wymogi określone w normie i przepisach szczególnych;

  8)  maksymalna powierzchnia zabudowy do 0,3 powierzchni działki;

  9)  pod zieleń urządzoną należy przeznaczyć min. 30% powierzchni działki;

10)  na każdej działce należy zapewnić min. 2 miejsca parkingowe, wliczając w to miejsca w garażu;

2. Dopuszcza się łączenie dwóch kolejnych działek pod potrzeby inwestorów, na powiększonej działce obowiązują ustalenia określone w §8 ust 1.

§ 9. Ustalenia dotyczące zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

  1)  zasilanie w energię elektryczną liniami kablowymi niskiego napięcia z istniejącego systemu elektroenergetycznego;

  2)  zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej 100;

  3)  odprowadzenie ścieków bytowych:

a)  tymczasowo do szczelnych zbiorników na ścieki lub przydomowej oczyszczalni ścieków, ścieki będą wywożone na stację zlewną oczyszczalni ścieków,

b)  docelowo, po wybudowaniu oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej do oczyszczalni ścieków;

  4)  gospodarka cieplna rozwiązana indywidualnie, z lokalnych źródeł ciepła, z zastosowaniem paliw i urządzeń spełniających wymogi ochrony powietrza;

  5)  usuwanie odpadów zgodnie z gminnym systemem gospodarowania odpadami; gromadzenie odpadów stałych w pojemnikach i wywóz na urządzone wysypisko śmieci.

§ 10. Dla terenu oznaczonym symbolem:

  1)  MN ustala się 30% stawkę

  2)  KDW ustala się 0% stawkę

stanowiącą podstawę do określenia opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Krajenka.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SKÓRKA W GMINIE KRAJENKA

(grafikę pominięto)

ZAŁĄCZNIK Nr 2 

ROZTRZYGNIĘCIE W SPRAWIE STWIERDZENIA ZGODNOŚCI MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SKÓRKA Z USTALENIAMI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY I MIASTA KRAJENKA

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami).

Rada Miejska w Krajence stwierdza zgodność miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Skórka w rejonie ulicy Bukowej z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Krajence Nr 15/2000 z dnia 27 czerwca 2000 roku

UZASADNIENIE

Obszar objęty projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Skórka leży w jego strefie zurbanizowanej wsi, pomiędzy istniejącą zabudową mieszkaniową jednorodzinną.

Teren ten jest uzbrojony w sieci: elektroenergetyczną i telekomunikacyjną. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Krajenka obszar objęty projektem planu miejscowego obejmuje tereny zainwestowane i przeznaczone pod zabudowę.

ZAŁĄCZNIK Nr 3 

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE REALIZACJI ZAPISANYCH W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WSI SKÓRKA W GMINIE KRAJENKA INWESTYCJI Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ ORAZ O ZASADACH ICH FINANSOWANIA.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 ze zmianami) art. 7 ust 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. z 2001 roku Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 166 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) Rada Miejska w Krajence rozstrzyga co następuje:

§ 1. Na obszarze objętym planem, nie będą realizowane inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej służące zaspokojeniu zbiorowych potrzeb mieszkańców, które stanowią zadania własne gminy.

§ 2. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zmiana warunków zabudowy na terenie zabudowanym i uzbrojonym, nie wymaga realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej i nie wywoła wydatków z budżetu gminy.