UCHWAŁA Nr XXVII/ 128 /04

                                                  RADY MIEJSKIEJ W KRAJENCE

z dnia 30 grudnia 2004 r.

 

w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Krajenka

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zmiany z 2002r.: Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r.: Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r., Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art.17 ust. 1 pkt 15, w zw. z art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593 zmiana z 2004r.: Dz. U. Nr 99, poz. 1001), Rada Miejska w Krajence uchwala, co następuje:

 

      § 1. 1. Gmina organizuje pogrzeb w przypadku braku podmiotów lub osób bliskich do dokonania pochówku.

      2. O sprawienie pogrzebu lub pokrycie kosztów pogrzebu przez gminę może również ubiegać się osoba lub rodzina będąca w niedostatku i nie mająca możliwości ubiegania się o świadczenie na ten cel z innych tytułów.

      3. Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem zmarłego, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem miejscowego kościoła, oraz zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

 

 

      § 2. Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

1)      zakup trumny,

2)      zakup niezbędnego ubrania,

3)      przechowanie zwłok,

4)      przygotowanie zwłok do pochówku,

5)      przewóz zwłok,

6)      obsługę przy pochówku,

7)      inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

 

      § 3. 1. Gmina zleca organizację pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom po wcześniejszym określeniu przez kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence zakresu niezbędnych czynności oraz górnych granic kosztów z tym związanych.

      2. Zapisy ust. 1 stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu kosztów pogrzebu osobie lub rodzinie.

 

      § 4. Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie:

1)      wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku,

2)      rachunku wystawionego przez firmę, której zostały zlecone czynności po uprzednim wykonaniu zlecenia.

 

      § 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Gminy i Miasta Krajenka

 

     § 6. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej

 

                                                                                  Stefan Kitela