GOS.6733.3.2017

OBWIESZCZENIE

                    BURMISTRZA GMINY I MIASTA KRAJENKA     

z dnia 09 lutego 2017 roku

 

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 778)  oraz z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2016 roku, poz. 23) zawiadamiam, że w dniu 09 lutego 2017 roku, zostało wszczęte na wniosek Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” z siedzibą w Pile, w imieniu którego działają na mocy pełnomocnictwa z dnia 16.09.2015r. udzielonego przez Zastępcę Przewodniczącego Zarządu Panią Małgorzatę Sypułę,  Pan Grzegorz Rydian i Pan Piotr Sadowski - Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna, z siedzibą w m. Środa Wlkp., postępowanie w sprawie zmiany decyzji z dnia 21 marca 2016r., znak GOS.6733.1.11.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:

budowie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy i Miasta Krajenka, na działce nr 124/1 obręb geodezyjny 0086- Krajenka, w gminie Krajenka, powiat złotowski.

Wnioskowane zmiany dotyczą:

ü  dopisania w pkt II.1.3 decyzji, możliwości usytuowania „kontenerów: na zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, na przedmioty do ponownego użycia oraz kontenerów na odpady niebezpieczne, ora inne niż niebezpieczne”;

ü  zmiany zapisu w pkt II.4.2 decyzji, tj. zamiast: „(…) należy zapewnić nieograniczony dostęp do drogi celem umożliwienia przejścia i przejazdu” na zapis: „(…) należy zapewnić dostęp do drogi celem umożliwienia przejścia i przejazdu

 

Zgodnie z art. 10 Kpa, do czasu wydania decyzji, strony niniejszego postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia na piśmie w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence ul. Szkolna 17 – pokój nr 12, w godzinach od 800 do 1500.

            Zgodnie z art. 49 K.p.a. zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.