Krajenka, dnia 19 maja 2017

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka

na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.), art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1817 z późn. zm.), i uchwały Nr XXIV/156/2016 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy i Miasta Krajenka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

O G Ł A S Z A

nabór na kandydata na członka komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 roku.

Kandydatami na członków Komisji mogą być osoby, które reprezentują organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.), z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, które biorą udział w  tym konkursie.1)       

Zgłoszenia należy składać do dnia 05 czerwca 2017 roku do godz. 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy i Miasta Krajenka na druku stanowiącym  załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia  Zgłoszenie kandydata na członka komisji”

 

 

 

 

 

W załączeniu:

Druk zgłoszenia kandydata na członka komisji

1)Art. 3. 1. Działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie.
              

1. Organizacjami pozarządowymi są:                     
               1) niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,
               2) niedziałające w celu osiągnięcia zysku
               - osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

2. Działalność pożytku publicznego może być prowadzona także przez:


               1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
               2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
               3) spółdzielnie socjalne;
               4) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. 2016, poz. 176 z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

3. Przepisów art. 19b-41i nie stosuje się do spółdzielni socjalnych.

4. Przepisów działu II nie stosuje się do:

1) partii politycznych;
      2) związków zawodowych i organizacji pracodawców;
      3)samorządów zawodowych;
      4) (uchylony);
      5) fundacji utworzonych przez partie polityczne;
      6)(uchylony)

                                                                                                                                                               Załącznik nr 1            

Zgłoszenie

kandydata na członka komisji:

Zadania z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „………………………………………………………………………………………………….………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………….” do zaopiniowania ofert, które zostaną złożone do konkursu w związku z Zarządzeniem nr 280/2017 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 19 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Krajenka realizowanych w 2017 roku.

DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA KOMISJI

1

Imię/-ona i nazwisko/-a kandydata

 

2

Telefon stacjonarny

 

3

Telefon komórkowy

 

4

Adres e-mail

 

5

Nazwa, siedziba, adres, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (lub innym rejestrze) organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3. ust. 3 zgłaszającego kandydata

 

Oświadczam, że:

1) Wyżej wymienione dane są zgodnie ze stanem prawnym i faktycznym,

2) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 922) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb naboru na członka komisji opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

3) wyrażam zgodę na wykonywanie obowiązków członka komisji opiniującej oferty złożone  w otwartym konkursie ofert.

4) W terminie 3 lat do dnia dzisiejszego byłem (jestem) związany stosunkiem prawnym, z tytułu, którego uzyskałem przychód (np. umowa o pracę, umowa-zlecenia, umowa o dzieło), z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego:

 

a) .........................................................................................................................................,

b) .........................................................................................................................................,

6) Jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu – funkcja):

 

a) .........................................................................................................................................,

b) .........................................................................................................................................,

7) Jestem członkiem następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu – charakter członkostwa – np. zwykły, wspierający, honorowy):

a) .........................................................................................................................................,

b) .........................................................................................................................................,

8) Jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów

prowadzących działalność pożytku publicznego:

a) .........................................................................................................................................,

b) .........................................................................................................................................,

 

....................................................................................

(czytelny podpis kandydata)

PODPISY OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZGODNIE ZE STATUTEM ORGANIZACJI ZGŁASZAJĄCEJ KANDYDATA

Imię i nazwisko osoby upoważnionej

Podpisy i pieczątki osób upoważnionych

1)

1) .............................

2)

2)...............................

* niepotrzebne skreślić.

 

Krajenka, dnia...................................................