Krajenka, dnia 21 czerwca 2017 roku

GOS.271.10.7.2017

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 ze zm.) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Remont budynku dworca w Krajence przy ul. Dworcowej (wymiana okien) – etap I w ramach zadania pn. Poprawa infrastruktury komunikacyjnej łączącej jednostki osadnicze Pilskiego OSI wraz z rozbudową i unowocześnieniem transportu zbiorowego POSI wspierającą integrację różnych form transportu zbiorowego na terenie Gminy Krajenka”:

 

I.        Do upływu terminu składania ofert złożono dwie oferty ocenione następująco:

 

L.p.

Nazwa oferenta

liczba punktów

kryterium cena

kryterium okres gwarancji i rękojmi

razem

1.      

Firma Handlowo  Usługowa Adam Graf

os. Przyjaźni 13 S

61-686 Poznań

60

40

100

2.      

Nova Term Andrzej Cieślik

ul. K. Libelta 23/4, 62-130 Gołańcz

34,64

40

74,64

 

II.        Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez:

 

Firma Handlowo  Usługowa Adam Graf

os. Przyjaźni 13 S

61-686 Poznań

 

za cenę 155 882,89 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa złote 89/100).

Kryteriami wyboru oferty były: cena – 60 %, oraz okres gwarancji i rękojmi – 40 %.

Oferta uzyskała najwyższa liczbę punktów wg w/w kryteriów, jednocześnie spełniając wymagania określone w SIWZ.

Podstawę prawną dokonanego wyboru stanowi art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.