Krajenka, 27 maja 2019 roku

 

OGŁOSZENIE

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na zadanie z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 

Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka informuje, że na ogłoszony zarządzeniem Nr 69/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. otwarty konkurs ofert na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizację różnych form spędzania wolnego czasu, zapewniających rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i kompetencji społecznych, zapobiegających wykluczeniu społecznemu, propagujących ideę trzeźwego stylu życia”, wybrano ofertę złożoną przez Towarzystwo Miłośników Krajenki, ul. Rynek 1, 77-430 Krajenka. Na realizację w/w zadania została przyznana kwota dotacji w wysokości 16.000,00 zł.