Krajenka, dnia 25 marca 2020 r.

 

Informacja

o konkursie na dyrektora Publicznego Przedszkola w Podróżnej

 

Komisja stwierdziła, że do udziału w konkursie zgłosiła się jedna osoba:

1)      Dorota Król

Po przeprowadzeniu oceny złożonej oferty pod kątem ich kompletności i terminowości złożenia oraz czy  z dokumentów wynika, że kandydatka spełnia wymagania wskazane w ogłoszeniu o konkursie, Komisja podjęła uchwałę o dopuszczeniu do postępowania konkursowego kandydata.

Komisja dokonała merytorycznej oceny kandydata. Przewodniczący zarządził tajne głosowanie, w wyniku którego kandydatem na dyrektora została Dorota Król.

Wyniki głosowania:

głosy za powierzeniem stanowiska – 10

głosy przeciw powierzeniu stanowiska - 0

głosy wstrzymujące się - 0

głosy nieważne - 0

  

Wobec uzyskania przez  Dorotę Król bezwzględną większość głosów obecnych członków komisji, komisja stwierdziła, że konkurs został rozstrzygnięty.

 

                                                                                  Przewodniczący Komisji Konkursowej

                                                                                               /-/ Tomasz Ciechanowski