Zgodnie z art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2016 r. poz. 446),

zwołuję XXI sesję Rady Miejskiej w Krajence

na dzień 6 października 2016 roku, godz. 14:30.

Obrady odbędą się w Krajeńskim Ośrodku Kultury -
ul. Rynek 1 w Krajence.

 

Program sesji przedstawia się następująco:

1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum.

2.   Ustalenie porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołów  poprzednich sesji Rady Miejskiej.

4.   Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie międzysesyjnym oraz informacja o realizacji uchwał podjętych podczas poprzednich sesji Rady Miejskiej.

5.   Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.

6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016 roku.

7. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach:

1)     nabycia nieruchomości na mienie komunalne,

2)     zmiany Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Krajenka na lata 2008-2017,

3)     zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Krajenka na lata 2016-2025,

4)     zmiany budżetu gminy i miasta na 2016 rok.

8. Zapytania i wnioski radnych.

9. Wolne głosy, informacje.

10. Zamknięcie sesji.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                   /-/ Adam Klaryński